darmowa dostawa i zwrot dla wszystkich zamówień
 • pl
 • en
 • Lista życzeń Viral
  Wyszukiwarka
  Koszyk

  Regulamin

  Regulamin Sklepu Internetowego www.viralmd.eu

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób
   świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu
   Internetowego www.viralmd.eu przez VIRAL MD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
  2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
   a. adres poczty elektronicznej office@viral md.eu,
   b. telefonicznie pod numerem +48 505 177 331 .
  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.viralmd.eu w
   sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
   wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
   II. Definicje
   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  4. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
   jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
   prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  7. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może
   dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
  8. Regulamin – niniejszy dokument;
  9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
   z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
   internetowego;
  10. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
   w szczególności składać Zamówienia;
  11. Sprzedawca – VIRAL MD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Supraślu , kod
   pocztowy 16-030, przy ul. Krasny Las 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
   Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 9662147184, REGON 388133453 , KRS
   0000882894;
  12. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
   z prezentowanych produktów;
  13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
   Sprzedawcą a Klientem;
  14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu
   przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,
   poz. 1204 ze zm.);
  15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,
   Nr 827);
  16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
   drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
   określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  18. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
   teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   b. dostęp do poczty elektronicznej,
   c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
   nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1.
   lub nowszej,
   d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  19. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania
   się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
  20. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   e. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
   propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
   trzecich,
   f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   g. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego
   niezamówionej informacji handlowej (spam),
   h. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz
   dla Sprzedawcy,
   i. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
   w zakresie własnego użytku osobistego,
   j. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
   zasadami korzystania z sieci Internet.

  IV. Usługi

  1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług
   polegających na:
   a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
   b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
   c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia
   w Sklepie.
  2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Umowa:
   a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana
   jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej
   Sklepu,
   b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas
   nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub
   skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
   c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego
   Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z
   chwilą złożenia Zamówienia.
  4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.
   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
   udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
   oznaczonych jako obowiązkowe.
  6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
   uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
   stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego
   terminu wypowiedzenia.
  7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo
   zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
  8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
   V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
   parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
   art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  10. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
   zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  11. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  12. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
   i linii telefonicznej.
  13. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego
   konta poczty elektronicznej.
  14. Za pośrednictwem formularza Zamówienia lub poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane
   przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane od
   poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 10 do 14 .
  15. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
   a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do
   realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
   b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie
   (zakup za pomocą Konta Klienta),
   c. złożenie Zamówienia ustnie przez telefon wykorzystując do tego numer telefonu podany przez
   Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, treść Zamówienia powinna zawierać dane Klienta
   potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz
   adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
   d. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
   podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, treść Zamówienia powinna zawierać
   dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce
   zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
  16. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim
   formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
   w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  17. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  18. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych,
   wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.
   Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   a. opisu przedmiotu Zamówienia,
   b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
   kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
   d. wybranej metody i terminu płatności,
   e. wybranego sposobu dostawy,
   f. czasu dostawy,

  g. danych kontaktowych Klienta,
  h. danych do faktury.

  1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz
   potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych
   oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży
   Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
  3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia
   (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych
   elementów Zamówienia.
  4. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie
   złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
   mowa w pkt. 12 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
  5. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości
   elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
   a. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę
   Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
   b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na
   stronie internetowej Sklepu,
   c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce
   zamieszkania oraz adres e-mail.
  6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę
   ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz
   określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie
   w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży
   pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku Klientów będących
   konsumentami w rozumieniu art. 22[1]   Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu
   Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie
   warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
   a. opisu przedmiotu Zamówienia,
   b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
   kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
   d. wybranej metody i terminu płatności,
   e. wybranego sposobu dostawy,
   f. czasu dostawy,
   g. danych kontaktowych Klienta,
   h. danych do faktury,
   i. Regulaminu,
   j. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
  7. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków
   Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
   Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację
   oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
  8. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres
   poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
  10. Treść zawartej umowy sprzedaży jest zgodna z Regulaminem.
   VI. Dostawa
  11. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres
   wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  12. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
   a. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
   b. za pośrednictwem operatora pocztowego,
   c. dostarczone do Paczkomatu,
  13. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  14. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni
   roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
  15. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII pkt. 2.
  16. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą
   dostarczane Towary.
  17. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
   art. 556 oraz 556 1 -556 5 Kodeksu Cywilnego.
   VII. Ceny i metody płatności
  18. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła
   oraz inne opłaty.
  19. Klient może wybrać następujące metody płatności:
   a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia
   rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
   Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek
   bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
   b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym
   przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez
   Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru
   osobistego Sprzedawcy);
   c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku
   realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez
   Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia) .
  20. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o terminie w jakim
   jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w
   terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
   do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od
   umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
   VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  21. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1]   Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez
   podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego
   terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  22. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
   o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  23. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy
   o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
  24. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na
   adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
   umowy.
  25. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy;
  c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
  według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
  krótki termin przydatności do użycia;
  e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
  lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
  upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
  kontroli;
  h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
  dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż
  te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne
  niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
  konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
  j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k. umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
  przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
  okres świadczenia usługi;
  l. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
  umowy.

  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co
   strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
   granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy
   zwrócić na adres Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
   konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
   płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
   takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny
   sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania
   rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
   zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
  3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
   oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
   poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  4. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten
   koszt.
   IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
  5. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu
   art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576
   Kodeksu Cywilnego.
  6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
   niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  Mariusz Huzior , ul. Pelplińska 8c , 01-683 Warszawa ,
   biuro@huzior.pl .
  7. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest
   to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
   wskazany w pkt. 2 powyżej.
  8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  9. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
   zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
   Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
   X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  10. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z
   Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Mariusz Huzior , ul. Pelplińska 8c , 01-683
   Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: biuro@huzior.pl .
  11. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
   zaistniałego problemu.
  12. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie
   było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W
   przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
   zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
   XI. Gwarancje
  13. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
  14. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu
   na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych
   Sklepu.
   XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  15. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
   sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
   Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
   Klientem, a Sprzedawcą.
   c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
   korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
   organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja

  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
  Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  XIII. Ochrona danych osobowych
  Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
  XIV. Postanowienia końcowe

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
   konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym
   zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
   konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze
   względu na siedzibę Sprzedawcy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
   Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach
   konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie
   poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i
   termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o
   zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin
   wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient
   posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
   o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak
   akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.