darmowa dostawa i zwrot dla wszystkich zamówień
 • pl
 • en
 • Lista życzeń Viral
  Wyszukiwarka
  Koszyk

  Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www. viralmd.eu

  1. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego www. viralmd.eu Klient może zostać poproszony o
   podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu
   poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu
   Internetowego przez Administratora Danych Osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia
   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest
   VIRAL MD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
   VIRAL MD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią pod adresem ul. Krasny Las 19, 01-008
   Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
   przez Ministra Gospodarki, NIP 5271041396, REGON 011410583 , zwany dalej ADO.
  3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
   Osobowych.
  4. Dane osobowe zbierane w Sklepie Internetowym są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie
   upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez
   Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez ADO oraz w innych celach
   określonych w Regulaminie.
  5. ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Sklepowi
   Internetowemu, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. ADO z należytą starannością dobiera
   i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym
   zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich
   udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną
   modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  6. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych
   w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to
   niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu internetowego.
  7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe
   upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez ADO
   w ramach Sklepu Internetowego.
  8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych
   określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie
   konta w Sklepie Internetowym jak również realizację zamówienia złożonego przez Klienta.
  9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma prawo
   dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do ADO  z pisemnym
   żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez

  ADO, z zastrzeżeniem zdania następnego. ADO może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim
  dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego
  dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne
  do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  1. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po
   zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może zmienić wybrane dane.
  2. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom
   trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom
   trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia Klienta przepisów prawa.
  4. ADO w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, za jego wyraźną zgodą może
   przekazać dane osobowe:
  5. ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych,
   związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
   demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach
   bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści
   Sklepu Internetowego obciążających serwer.
  6. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli
   niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie
   ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
  7. Stosowane przez ADO Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest
   możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
   oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane
   przez Klienta i dostosować Sklepu Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj
   zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną
   wartość. ADO stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami
   tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony
   internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe
   potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności.
   Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies
   albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze
   i łatwiejsze funkcjonowanie strony.
  8. ADO wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji Sklepu internetowego, a przede wszystkim w
   celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji
   korzystania ze stron internetowych Sklepu, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia
   anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.
  9. ADO wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych
   za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji
   Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych
   w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.
  10. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając
   warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany
   ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień
   przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
   w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach
   przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu
   Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
   w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  11. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
   internetowej, której używa.
  12. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
   na stronie internetowej Sklepu Internetowego.